Volume 06

  • allah-allah-tahi
  • dil-bikari
  • dil-pa-dila
  • mana-yaar-made
  • nud-shanzi
  • pula-gu-cham-char
  • sar-shapa-dushi
  • shara-mana
  • shinga-mahapar
  • tu-me-dile
Muslim Hammal - Volume 06 0

You may also like ...