Volume 05

  • ale-jankah-sahi
  • bi-barmsha
  • biya-barag
  • biya-mani-o
  • biya-sela-rawe
  • ishqe-tahi-faqeeran
  • jane-tahi-qasid
  • laiko-jana
  • mani-garki-tal
  • saaf-singari
Hafeez Baloch - Volume 05 0

You may also like ...