The last Program

  • ae-dil-gule
  • ata-kula-tahi
  • bar-tu-mani-duwa
  • dewanaga-tahi-ishqe
  • gule-dabana-kuta
  • kapta-taranga
  • man-shay-mureedan
  • mani-zeme-dila
  • rawa-man-dil
Jarok - The last Program 0

You may also like ...