Volume 169

  • Beqara Dil Mani Basta
  • Dil Shey Jan Cho Dewange
  • Huda Poshto Panah Tai
  • Kumari Jan Kumari
  • Marochi Lagete
  • Pa Kohe Sara Kapaga
  • Shap Roch Pa Armana Ta
  • Tai Sham Mani Door Bota
Nazeer Jan Kharani - Volume 169 0

You may also like ...