Volume 29

  • dilber-daraye-sajid-wahag
  • lado-barko-hameed-asihq
  • makah-gham-e-to-munir-mahske
  • marcha-tahi-phone-aziz-shad
  • tahi-bichkan-mani-naseer-shikwa
  • tahi-mohabbat-mana-nisar
  • tahi-zariya-paman-malik-zaibi
  • taho-hao-bikah-m-jan-masoom
  • taho-mani-dost-nasir-gishgaori
  • zindagi-man-tara-shakoor-zahid
Inayat Gul Kharani - Volume 29 0

You may also like ...