Volume 01

  • biya-ke-bire
  • jahan-nadrain
  • kahe-kandana
  • magware-jambaran
  • man-tahi-talan
  • mana-nele-taraga
  • patani-dil-pa-madaka
Basit Baloch - Volume 01 0

You may also like ...